Gå til indhold

Bredt flertal aftaler historisk CO2-reduktion

Regeringen og et bredt politisk flertal er enige om at indføre en høj og mere ensartet CO2-afgift fra 2025. Afgiften sikrer en historisk høj reduktion på 4,3 mio. ton CO2 i 2030. Samtidig afsættes 7,3 mia. kr. til en grøn fond målrettet virksomhedernes grønne omstilling.

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om gradvist at indfase en ny og mere ensartet CO2-afgift fra 2025 og frem mod 2030. Aftalen giver virksomhederne tid til at omstille sig og gøre sig uafhængige af fossile brændsler.

”Det er en stor dag for vores klima. Med dagens aftale leverer et bredt flertal i Folketinget det hidtil største enkeltstående bidrag til at få nedbragt udledningen af CO2, siden vi vedtog klimaloven. Fra 2025 indfases den højere og mere ensartede CO2-afgift. Det vil sikre, at det bliver forureneren, der betaler for sin udledning – samtidig med, at vi giver målrettet støtte til virksomhedernes grønne omstilling”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Når CO2-afgiften er fuldt indfaset i 2030, vil afgiftssatsen være på 750 kr. pr. ton udledt CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU´s kvotehandelssystem og 375 kr. for de virksomheder, som er omfattet af EU´s kvotehandelssystem.

Partierne er samtidig enige om, at mineralogiske processer mv. skal have en afgift på 125 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030.

Samlet set forventes aftalen at sikre en CO2-reduktion på 4,3 mio. ton i 2030 og 1,3 mio. ton i 2025.

Med aftalen sikres en grøn omstilling, der er i balance. Der afsættes syv milliarder kroner til en grøn fond, som målrettes grøn omstilling i virksomheder. Det skal sikre, at arbejdspladser i Danmark bevares samtidig med, at Danmark indfrier klimålene. Derved viser Danmark vejen som grønt foregangsland.

Dertil lempes den almindelige elafgift med 1,5 øre pr. kilowatt-time i 2028 stigende til [7,5 øre] i 2030 og frem. Tiltaget skal fremme elektrificeringen af samfundet og udbredelsen af vedvarende energi. 

Endvidere indføres et midlertidigt grønt investeringsvindue fra 2024 for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i især nye grønne produktionsaktiver. Der afsættes 1 mia. kr. samlet i perioden 2023-2030.

For at sikre at Danmark indfrier klimamålene i 2025 og 2030 er aftalepartierne enige om at genbesøge aftalen i 2023, 2026 og 2028.

Læs hele aftalen her

Læs faktaark om skatteinitiativer i aftalen her

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk