Gå til indhold

Serviceeftersyn af vilkårene for kulbrinteudvinding i Nordsøen

Regeringen igangsatte i 2012 et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet er nu afsluttet. Udvalgets konklusion er, at Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik

Hent publikation som pdf

Regeringen igangsatte i 2012 et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet er nu afsluttet. Udvalgets konklusion er, at Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik.

Regeringen igangsatte sidste år et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet skulle belyse, om rammevilkårene for indvinding af olie og gas i Nordsøen sikrer en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Og om en rimelig andel af det samlede afkast tilfalder staten.

Serviceeftersynet af kulbrinteindvinding i Nordsøen er nu afsluttet, og udvalget har afrapporteret til regeringen. Udvalgets konklusion er, at Nordsøaftalen har sikret en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen. Blandt andet er statens andel af overskuddet fra aktiviteterne i Nordsøen som følge af aftalen steget fra ca. 40 pct. til over 60 pct.

Udvalget konkluderer endvidere i samarbejde med Kammeradvokaten, at Nordsøaftalen ikke kan tilsidesættes. Derfor er staten også bundet af den aftale, der blev indgået i 2003. Det afskærer ikke et flertal i Folketinget fra at ændre skattereglerne, men det vil udløse kompensation til DUC-selskaberne.

Udvalget peger imidlertid på, at der kan opnås en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og øgede statslige indtægter ved at overføre koncessioner på gamle regler til nye regler. Overgangen betyder, at kulbrintefradraget nedsættes fra i alt 250 pct. til i alt 30 pct., at rørledningsafgiften og feltafgrænsningen ophæves, samt at kulbrinteskattesatsen nedsættes fra 70 pct. til 52 pct.

Regeringen har på denne baggrund besluttet at ændre beskatningsreglerne for de gamle tilladelser, så de fremadrettet beskattes efter de nye regler. Dermed vil alle selskaber i Nordsøen komme til at betale skat efter de samme regler. Ligestillingen mellem selskaberne vil give markant bedre tilskyndelse til at få udnyttet de begrænsede ressourcer i Nordsøen så godt som muligt.

- På baggrund af serviceeftersynet kan regeringen konstatere, at det ikke er muligt at tilsidesætte Nordsøaftalen fra 2004. Aftalen står ved magt - sådan er det. Og den er langt fra så ringe, som mange tidligere har ment. Faktisk er der tale om en robust og holdbar aftale, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

- Vi kan også konstatere, at der er betydelige forskelle i skattereglerne for forskellige oliefelter i Nordsøen. Det skal vi have ryddet op i. Derfor vil regeringen ændre beskatningsreglerne for de gamle tilladelser, så de fremadrettet beskattes efter de nye regler. Reglerne skal være ensartede, så alle, der indvinder i Nordsøen, betaler det samme i skat, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Regeringen har valgt en relativt lempelig model for overgangsreglerne, så de nye vilkår indtræder gradvist, som de også har gjort det for DUC.

En overgang til nye regler for koncessioner, der i dag beskattes efter gamle regler, medfører et samlet merprovenu for staten på ca. 27 ½ mia. kr. Regeringen har besluttet at øremærke dette merprovenu til investeringer i kollektiv trafik. Det sker ved at etablere en fond - Togfonden DK - hvis formål er grønne investeringer i kollektiv trafik. 

- Regeringen går langt fra tomhændet fra Nordsøeftersynet - tværtimod. Med den nye fond kan vi finansiere et markant løft af den statslige kollektive infrastruktur til glæde for alle de danskere, der hver dag bruger den kollektive trafik. Dermed har vi et markant bidrag til regeringens målsætning om, at den kollektive transport skal være grønnere og mere attraktiv. Det er et solidt initiativ, som jeg er utrolig tilfreds med, siger Holger K. Nielsen.