Gå til indhold

L 194 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

(Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.)

Regeringen (S), V, DF, RV, KF og LA har den 15. maj 2020 indgået Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen som følge af, at implementeringen af den nye boligbeskatning er udskudt fra 2021 til 2024.

Forligspartierne er enige om, at boligejere og lejere kompenseres for skattevirkningerne ved udskydelsen af boligskatteomlægningen, at videreføre den midlertidige indefrysningsordning, samt at gennemføre en række øvrige initiativer bl.a. med henblik på at sikre det bedst mulige administrationsgrundlag for Skatteforvaltningen og sikre, at ejere af nye ejendomme ikke kommer til at betale mere i grundskyld end tilsigtet. Lovforslaget, der bl.a. udmønter dele af denne aftale, indeholder følgende hovedelementer:

  • Det foreslås, at ejendomsværdiskatten nedsættes fra 2021, at grundlaget for boligejernes grundskyld stigningsbegrænses til 2,8 pct. årligt i 2022-2024 og at de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser ikke skal kunne sættes op i 2021-2028.
  • Den midlertidige indefrysningsordning for stigninger i grundskylden foreslås forlænget frem til indførelsen af de nye boligskatteregler, der er aftalt i boligskatteforliget.
  • For nye og ændrede ejendomme foreslås en justering af beskatningsgrundlaget fra 2021 for at undgå, at ejerne bliver beskattet ekstraordinært højt i perioden.
  • For at komme godt fra start med det nye ejendomsvurderingssystem uden de komplikationer, gamle sager kan medføre, og for at sikre, at Skatteforvaltningen ikke skal anvende betydelige ressourcer på disse gamle sager frem for de nye ejendomsvurderinger, foreslås det, at genoptagelse af gamle vurderinger fra dem 1. november 2020 afskæres for både Skatteforvaltningen og ejendomsejerne. Forslaget skal samtidig sikre klarhed hos boligejerne om, at de ikke mødes med gamle krav fra myndighederne.
  • Det foreslås, at der skal kunne sendes en generel klagevejledning for de videreførte ejendomsvurderinger til alle ejendomsejere, der samtidig vil få anvist, hvor oplysninger om de videreførte ejendomsvurderinger kan findes.
  • Tilbagebetalingsordningen foreslås udvidet til også at omfatte ejendomsværdiskat for 2020. Desuden foreslås bl.a., at der ikke skal foretages partshøring inden tilbud om kompensation udsendes, at ejendomsejere, der har indsigelser ift. tilbud om kompensation, i alle tilfælde henvises til at klage over ejendomsvurderingen, og tilpasninger vedr. udsendelse af tilbud om kompensation.

Lovforslaget indebærer isoleret set et mindreprovenu frem mod 2024, der er finansieret som led i aftalen. Aftalen skønnes at indebære et gennemsnitligt merprovenu på ca. 2,7 mia. kr. efter tilbageløb i 2021-2023 og et varigt mindreprovenu på ca. 0,5 mia. kr. efter tilbageløb. Loven foreslås at skulle træde i kraft den 1. juli 2020.

Yderligere henvendelse: Chefkonsulent Christoffer Pahle, tlf. 7237 0925

Høring / Folketingets hjemmeside