Gå til indhold

L 214 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven

(Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af alderspensionens lave loft for personer født i 1961 og indførelse af skattepligt på udbytter til udenlandske stater og deres institutioner)

På baggrund af krigen i Ukraine, forsyningssituationen og de meget høje prisstigninger på særligt energi er regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne om Aftale om Vinterhjælp af den 22. september 2022 enige om, at der er behov for at gennemføre afbødende tiltag. En række af de aftalte tiltag foreslås gennemført med dette lovforslag.

Der foreslås således en lempelse af den almindelige elafgift midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i de første seks måneder af 2023. Det svarer til en lempelse på 68,9 øre pr. kWh i 1. halvår af 2023.

Desuden indeholder lovforslaget forslag om en midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 med 660 kr. pr. barn, hvilket målrettet hjælper børnefamilierne. Beløbet udbetales for så vidt angår børneydelsen i januar 2023, og for så vidt angår ungeydelsen i 1. kvartal 2023.

Herudover foreslås det at fremrykke den forhøjelse af aldersopsparingens lave indbetalingsloft, som er en del af Aftale af 24. juni 2022 om etablering af en grøn fond mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, fra 2024 til 2023, ligesom det foreslås at udvide perioden for aldersopsparingens høje indbetalingsloft med to år.

Endelig foreslås det at indføre en skattepligt på udbytter af danske aktier, der tilfalder fremmede stater og statsinstitutioner, der udgør en integreret del af staten. Udbytterne foreslås pålagt en skat på 22 pct., idet beskatningen dog vil skulle nedsættes eller helt bortfalde, hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvori der er aftalt en lavere eller ingen beskatning. Beskatningen vil typisk være på 15 pct.

Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesregler og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2023. Forslaget om at indføre skattepligt på udbytter af danske aktier til udenlandske stater m.v. foreslås dog at træde i kraft den 15. oktober 2023 og tillagt virkning for udbytter, der udloddes den 1. marts 2023 eller senere.

Yderligere henvendelse: Fuldmægtig Emma Sommer Degn, tlf. 7237 1092

Høring / Folketingets hjemmeside