Gå til indhold

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.3. Affald og E.A.7.4. Råstoffer 

Afgiftssatser 2023 2024
Affald kr./ton
Deponering af affald 475,00 475,00
Råstoffer kr./m3
Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer omfattet af råstofloven, jf. bilag 11)

 

5,56 5,56 
Erhvervsmæssig modtagelse fra udlandet af råstoffer nævnt i lovens bilag 22) 5,56 5,56 

1) Bilag 1 omfatter afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m
2) Bilag 2 omfatter indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m 

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18