Gå til indhold

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Småsaldigrænse
(§ 5)
26.200 kr. 32.000 kr. 33.100 kr.
Småaktivgrænse
(§ 6)

26.200 kr.

32.000 kr.

33.100 kr.
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv.
(§ 10)
703.400 kr. 856.800 kr. 887.000 kr.
Småaktivgrænse
(§§ 11)
12.300 kr. 15.000 kr. 15.600 kr.

Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe
(§ 29)

1.406.800 kr. 1.713.500 kr. 1.774.000 kr.

Småudgifts- og småafgiftsgrænse
(§§ 42 og 43)

12.300 kr. 15.000 kr. 15.600 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Afskrivningssatser mv. 2023 2024
Maks. årlig afskrivning for driftsmidler og skibe, jf. også satserne til §§ 5 B og 5 C
(§ 5, stk. 1, jf. stk. 3 og § 5 D, stk. 1, jf. stk. 5)
25 pct. 25 pct.
Maks. årlig afskrivning for udlejningsaktiver
- anskaffelsesår
- året efter anskaffelsesåret
- følgende år
(§ 5, stk. 4 og § 5 D, stk. 6)

0 pct.
50 pct.
25 pct.

0 pct.
50 pct.
25 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover
- af afskrivningsberettiget saldoværdi
- 1. år for visse nybyggede skibe udenfor tonnageskatteordningen
(§ 5 B)

12 pct.
20 pct.

12 pct.
20 pct.
Maks. årlig afskrivning for skibe med bruttotonnage på 20 tons eller derover, der ikke er omfattet af § 5 B, luftfartøjer og rullende jernbanemateriel, borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelser, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas, faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet over 1 MW og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg.
(§ 5 C, stk. 1, jf. stk. 4)
15 pct. 15 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse infrastrukturanlæg, dvs. anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand, anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation og fast jernbanemateriel.
(§ 5 C, stk. 2, jf. stk. 4)
7 pct. 7 pct.
Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af nye (grønne) driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe), der er afskrivningsberettigede efter § 5, og som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 til og med den 31. december 2022
(§ 5 D)


116 pct.


116 pct.

Straksafskrivning for driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer kan foretages med følgende procent af udgiften.

Fradragsprocenten er 108 pct. i 2023-2025 og 110 pct. fra og med 2026.
(§ 6, stk. 1, nr. 3)

108 pct. 108 pct.
Maks. årlig afskrivning for store vindmøller, hvor der er valgt afskrivningsgrundlag på 115 pct.
(§ 10 i lov nr. 1394 af 23/12/2012)
15 pct. 15 pct.
Procentandel af fortjeneste og tab på driftsmidler og skibe ved ophør, og genvundne afskrivninger på bygninger, installationer og vedr. genopførelse for forsikrings- og erstatningssummer på bygninger og installationer, der medregnes til den skattepligtige indkomst for personer
(§ 9, stk. 4, § 21, stk. 6 og § 24, stk. 5)
100 pct. 100 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler omfattet af § 5, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
25 pct. 25 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe omfattet af § 5 C, stk. 1, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
Maks. årlig afskrivning for delvis erhvervsmæssigt benyttede infrastrukturanlæg omfattet af § 5 C, stk. 2, jf. ovenfor.
(§ 11, stk. 2)
7 pct. 7 pct.
Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer
*) Bygninger og installationer, der er erhvervet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 17, stk. 1)
3 pct.* 3 pct.*
Tillægssats for bygninger og installationer med levetid under 25 år (§ 17, stk. 2) 3 pct. 3 pct.
Maks. straksafskrivning for udgifter til ombygning og forbedring af bygninger, når de udgør denne andel eller en mindre andel af afskrivningsgrundlaget end
(§ 18, stk. 2)
5 pct. 5 pct.
Årligt tillæg til genvundne afskrivninger, hvis genopførelse af skadelidte bygninger ikke foretages indenfor fristen.
(§ 24, stk. 11)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund.
*) Anskaffelse og forbedring af visse bygninger, der er opført på lejet grund og erhvervet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 25, stk. 1)
3 pct. 3 pct.
Maks. årlig afskrivning for drænings- og markvandingsanlæg
(§ 27, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Forskudsafskrivning for driftsmidler og skibe (§ 31, stk. 2). For driftsmidler ved bindende aftaler til og med 3. oktober 2000, jf. § 28, stk. 2)
- maks. årlig afskrivning
- maks. forskudsafskrivning i alt
15 pct.
30 pct.
15 pct.
30 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler til andet formål end beboelse
(§ 39, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver
(§ 40, stk. 1, 2 og 3)
1/7 årligt 1/7 årligt
Min. andel af lønudgifter for straksfradrag i indkomståret
(§ 40, stk. 3)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for visse kvoter
(§ 40 B, stk. 1)
1/7 årligt 1/7 årligt
Procentsats ved beregning af tidligere betalt skat af betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer, der anses for indbetalt a conto skat, hvis landbrugsejendom sælges med tab
(§ 40 C, stk. 8)
22 pct. 22 pct.
Maks. årlig afskrivning af afholdte udgifter til ombygning og forbedring af værelser i landbrugsejendomme til udlejning til turister, samt af udgifter afholdt af forpagter
(§ 42, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning af afgifter til tilslutning til anlæg, herunder forurenings- og støjbekæmpelse
(§ 43, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning
*) Kunstnerisk udsmykning, der er anskaffet før den 1. januar 2023, kan afskrives med indtil 4 pct.
(§ 44 A)
3 pct.* 3 pct.*
Straksfradrag for ikke fradragne udgifter til ombygning og forbedring af afskrivningsberettigede bygninger afholdt i 1998 eller tidligere i det omfang årets udgift ikke overstiger denne andel af beregningsgrundlaget
(§ 58 A)
5 pct. 5 pct.
Maks. årlig afskrivning for goodwill og immaterielle aktiver erhvervet før 1.1. 1998
(§ 60)
10 pct. 10 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18