Gå til indhold

Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
215.500 kr. 262.500 kr. 271.800 kr.
Minimumsløn pr. måned ved bruttobeskatning (forskerskat)
(Lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag)
(§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen.
59.500 kr. 72.500 kr. 75.100 kr.
Maks. forskudsskat, der kan indregnes i forhøjet trækprocent (Kildeskattebekendtgørelse § 12 stk. 1) 82.100 kr. - 103.600 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.
(§ 61)
18.300 kr. 22.300 kr. 23.100 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat
(§ 62 C)
- 500 kr. 500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten
(§ 67)
- 25 kr. 25 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Kildeskatter af
- udbytter
- udbytter til lande, der fremgår af ligningslovens § 5 H, stk. 2 (fra 1. juli 2021)
- nedsat sats, hvis mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og der
foreligger aftale om udveksling af oplysninger
- royalties
(§ 2)

27 pct.

44 pct.

15 pct.
22 pct.

27 pct.

44 pct.

15 pct.
22 pct.
Min. indkomstandel her fra landet, der giver adgang til beskatning efter grænsegængerreglerne
(§ 5 A)
75 pct. 75 pct.
Maks. procent der kan overføres af overskuddet til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
50 pct. 50 pct.
Passivpost ved gaveafgiftsberegning vedr. overdragelse af aktiver 
- ved fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved fortjeneste af aktier
- ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto:
   - for overskud opsparet i 1987-1990 (kun virksomhedsopsparing)
   - for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
   - for overskud opsparet i 1992-1998 (1993-1998 for
     konjunkturudligningskonto)
   - for overskud opsparet i 1999-2000
   - for overskud opsparet i 2001-2004
   - for overskud opsparet i 2005-2006
   - for overskud opsparet i 2007-2013
   - for overskud opsparet i 2014
   - for overskud opsparet i 2015
   - for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår
(§ 33 D)
30 pct.
22 pct.

0 pct.
9 pct.

12 pct.
13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.
30 pct.
22 pct.

0 pct.
9 pct.

12 pct.
13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.
Min. ejerandele for beskatning af udbetalte vederlag som A-indkomst 
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet (mere end)
- min. ejerandel i personligt ejet virksomhed
(§ 43)
25 pct.
50 pct.
25 pct.
25 pct.
50 pct.
25 pct.
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort
(§ 48)
55 pct. 55 pct.
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer
(§ 48 B)
30 pct. 30 pct.
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere
(§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen.
27 pct. 27 pct.
Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb.
P.a. rente ved beregning af dag-til-dag rente for restskat vedr. foregående indkomstår
(§ 59)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.
5,5 pct. Fastlægges senere
Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår.
- For restskat under/over indregningsgrænsen
- For overskydende skat
(§§ 61 og 62)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.
7,5 pct.
0,8 pct.
Fastlægges senere
Udbytteskat af aktieudbytte
(§§ 65 og 65 A)
27 pct. 27 pct.
Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.
(§ 65)
22 pct. 22 pct.
Udbytteskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.
(§ 65)
15 pct. 15 pct.
Skat af royalty der udbetales til personer eller selskaber
(§ 65 C)
22 pct. 22 pct.
Skat på rentebetalinger mv. til visse koncernforbundne selskaber
(§ 65 D)
22 pct. 22 pct.
Procentsats for frivillig arbejdsgiverbetaling af skatter m.v. af skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelse
(§ 69 A)
56 pct. 56 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18