Gå til indhold

Kvælstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.14. Kvælstof

Afgiftssatser 2023 2024
Der betales kun afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er over 2 pct. af gødningens samlede vægt Kr. pr. kg. kvælstof
Ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur 5,00 5,00
Kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EU's kombinerede nomenklatur
Ammoniumchlorid henhørende under position 2827 i EU's kombinerede nomenklatur
Gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur
Kvælstofindhold i organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder

Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af registrerede virksomheder eller fra udlandet til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18