Gå til indhold

Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

10,75 pct. 
Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Mindstebeløb for fradrag af kurstab
(§ 6, stk. 2)
- 100 kr. 100 kr.
Skattefri ydelse fra sociale fonde
(§ 7, nr. 22)
13.000 kr.
15.900 kr.


16.400 kr.

Skatterådets satser i henhold til § 7 M
Link til: Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
     
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører mv.
(§ 7 O, stk. 2)
25.000 kr. 30.500 kr. 31.600 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.
(§ 7 U, stk. 1)
- 8.000 kr. 8.000 kr.
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre
(§ 7 Æ)
3.100 kr. 3.800 kr. 4.000 kr.
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren
(§ 7 Å, stk. 3)
10.000 kr. 12.200 kr. 12.700 kr.
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv., - maks. fradragsbeløb pr. år
(§ 8 A, stk. 1)

Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9. 

 

14.500 kr.17.700 kr.


18.300 kr.
Beløbsgrænse for fradrag af udgifter til nyplantning af fredskov, juletræer og træer til pyntegrønt i indkomståret
(§ 8 K, stk. 1, 2 og 6)
- 25.000 kr. 25.000 kr.
Loft over virksomheders fradrag for lønninger
(Virkning fra 2023)
(§ 8 N, stk. 3)
6.339.800 kr. 7.721.900 kr. 7.994.500 kr.
Bundgrænse for medregning af indkomst fra VE-anlæg (Vedvarende Energi)
(§ 8 P, stk. 2)
- 7.000 kr. 7.000 kr.
Værdiansættelse af elektricitet produceret af et VE-anlæg hos en erhvervsdrivende til privat brug
(§ 8 P, stk. 9)
Reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset 2,56 kr./kWh

2,66 kr./kWh

Virksomheders fradrag for gaver til kulturinstitutioner
- mindstebeløb for fradragsberettiget gave
- ikke fradragsberettiget bundbeløb
(§ 8 S, stk. 4)

-
-

500 kr.
500 kr.

500 kr.
500 kr.
Rigsfællesskabsfradrag for gæstestuderende fra Færøerne og Grønland
(§ 8 U, stk. 1)
- 36.000 kr. 36.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet  
(§ 8 V, stk. 5)

5.400 kr.
9.400 kr.

6.600 kr.
-

-
11.900 kr.
Maks. underskud vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan beregnes skatteværdi af.
(§ 8 X, stk. 3)
- 25 mio. kr. 25 mio. kr.
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen
(§ 8 Y, stk. 1)
- 8.000 kr. 8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
(§ 9, stk. 1)
5.500 kr. 6.700 kr.  7.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2, nr. 1 og nr. 4) - oprundes til hele kroner

455 kr.

555 kr. 574 kr.
Tillæg til rejsegodtgørelse (§ 9 A, stk. 2, nr. 1) - oprundes til hele kroner 142 kr. 173 kr. 180 kr.
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet
(§ 9A, stk. 2, nr. 2)
- 150 kr. 150 kr.
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark
(§ 9A, stk. 2, nr. 3)
- 75 kr. 75 kr.
Loft over rejsefradrag
(§ 9A, stk. 7)
25.000 kr. 30.500 kr.  31.600 kr.
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl
- Logigodtgørelse pr. døgn
- Loft over fradrag
(§ 9 A, stk. 12)
195 kr.
25.000 kr.
238 kr.
30.500 kr.
 246 kr.
31.600 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel jf. Skatterådets satser for 2024.
- kørsel til og med 20.000 km årligt
- kørsel ud over 20.000 km årligt
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert,45-knallert eller el-løbehjul
(§ 9 B)Reguleres og fastsættes af Skatterådet3,73 kr./km
2,19 kr./km
0,61 kr./km

3,79 kr./km
2,23 kr./km
0,62 kr./km

Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads - befordringsfradrag, kørselsfradrag, jf. Skatterådets satser for 2024.
0 - 24 km
25 - 120 km
over 120 km
over 120 km i yderkommuner (og visse øer fra 2019)
(§ 9 C)

Se satser siden 1985 her.

Tillæg for yderkommuner og visse småøer (gældende for indkomstårene 2024-2027) 

Reguleres og fastsættes af SkatterådetIntet fradrag
2,19 kr./km
1,10 kr./km
2,19 kr./km-

Intet fradrag
2,23 kr./km
1,12 kr./km
2,23 kr./km
10,75 pct.

Tillæg til befordringsfradrag for lavindkomster:
- Maks. tillægsbeløb
- Indkomstgrænse for maks. tillæg
(§ 9 C, stk. 4)


-
248.700 kr.


15.400 kr.
303.000 kr.


15.400 kr.
313.700 kr.

Tillæg til befordringsfradrag for Storebæltspendlere:
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)


-


-
15 kr.


110 kr.

15 kr.


110 kr.

Tillæg til befordringsfradrag for pendlere der benytter den faste forbindelse over Øresund:
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)-


-8 kr.


50 kr.8 kr.


50 kr.
Bundgrænse for befordringsfradrag for invalide mv.
(§ 9 D, stk. 1)
- 2.000 kr. 2.000 kr.
Fradrag for erhvervsfiskere:
- fradrag pr. havdag
- maks. fradrag pr. indkomstår
(§ 9 G, stk. 1)
-
-
190 kr.
41.800 kr.
190 kr.
41.800 kr.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag
(Det maksimale beskæftigelsesfradrag er midlertidig forhøjet i 2022 og 2023. Grundbeløbet er 36.700 kr. fra og med 2025)
(§ 9 J, stk. 2)

37.400 kr.
35.700 kr.

45.600 kr.
-

-
45.100 kr.
Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
20.000 kr. 24.400 kr.  25.300 kr.
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag
(§ 9 K, stk. 1)
171.300 kr. 208.700 kr. 216.100 kr.
Maksimalt jobfradrag
(§ 9 K, stk. 2)
2.200 kr. 2.700 kr. 2.800 kr.
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag
(§ 9 L, stk. 1)

63.900 kr.

77.900 kr. 80.600 kr.
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. Beløbet svarer til tillægget til børnetilskud, der er fastsat i § 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(§ 10, stk. 2)
Satsreguleres 2.064 kr. 2.136 kr.
Fradrag for løbende ydelser:
- Ydelse til visse foreninger, stiftelser mv., maks. 15 pct. af indkomsten, dog altid
(§ 12, stk. 2)
- Ydelse til børnebørn, maks.
(§ 12, stk. 7)

Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9.
-

-
15.000 kr.

3.000 kr.
15.000 kr.

3.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger
(§ 13, stk. 1)
- 6.000 kr. 7.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger:
- ved selvangivelse af lejeindtægt
- ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart
(§ 15 O, stk. 1) 

 

10.000 kr.
36.500 kr.

 

12.200 kr.
44.500 kr.12.700 kr.
46.100 kr.
Andel af lejeindtægt, der ikke medregnes til indkomsten, ved fremleje eller udleje af ejerbolig til samme person ( fra 1.1.2021 i mindst 4 måneder samlet) kan altid mindst udgøre
(§ 15 P, stk. 1)
- 24.000 kr. 24.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig:
- Ved selvangivelse af lejeindtægt
- Ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart
(§ 15 Q, stk. 1)


10.000 kr..
25.550 kr.


12.200 kr.
31.200 kr.


12.700 kr.
32.300 kr.

Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af:
- Benzin- og dieseldrevne biler, lystbåde og campingvogne mv.
- Nul- og lavemissionsbiler
(§ 15 R, stk. 1)

 

9.100 kr.

17.100 kr.

 

11.100 kr.

20.900 kr.​

 

11.500 kr.

21.600 kr.

Bundgrænser ved personalegodebeskatning:
- Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år
- Skattefritagelse for julegaver op til kr.-
- Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet
(§ 16, stk. 3)

1.000 kr.
700 kr.
5.500 kr.1.300 kr.
900 kr.
6.700 kr.


1.300 kr.
900 kr.
7.000 kr.

Link til visse administrativt fastsatte satser:
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2023 og 2024.
     
Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed :
- beregnes af mindst
- grænse mellem høj og lav sats
(§ 16, stk. 4)
-
-
160.000 kr.
300.000 kr.
160.000 kr.
300.000 kr.
Indtægtsgrænse for beregning af skattepligtig værdi af tjenestebolig, min. beregningsgrundlag
(§ 16, stk. 7)
- 160.000 kr. 160.000 kr.
Progressionsgrænse for ejendomsværdi ved beregning af lejeværdi for bolig til rådighed hovedaktionærer mv.
- Frem til 2023
- Fra og med 2024
(§ 16, stk. 9)

Reguleres fra 2024 efter ejendoms-skattelovens
§ 22, stk. 3
3.040.000 kr.
--
9.200.000
Beskatning af fri telefon:
- Skattepligtigt beløb
- Minimum samlet beløb til beskatning for ægtepar for at opnå 25 pct. nedslag.
(§ 16, stk. 12)

2.500 kr.
3.300 kr.

3.100 kr.
4.100 kr.

3.200 kr.
4.200 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Satser mv. 2023 2024
Ejerandele vedr. definition af bestemmende indflydelse i et selskab 
- ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte (mere end)
- rådighed over stemmeret direkte eller indirekte (mere end)
(§ 2, stk. 2)

50 pct.
50 pct.

50 pct.
50 pct.
Maks. fradrag for stiftelsesprovisoner o.lign. for lån i pct. af hovedstolen
(5, stk. 3)
2,5 pct. 2,5 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst for visse legater og dusører mv. af beløbet ud over bundfradraget
(§ 7 O, stk. 2)
85 pct. 85 pct.
Værdien af indkomstskattefri medarbejderaktier mv. kan som udgangspunkt højst udgøre følgende procentdel af lønnen (gælder for aftaler om tildeling af medarbejderaktier mv. 1. juli 2016 eller senere)

Hvis ordningen er åben på lige vilkår for 80 pct. af en kreds af virksomhedens ansatte, som fastlægges efter almene kriterier, kan værdien udgøre følgende procentdel af lønnen (gælder for aftaler om tildeling af medarbejderaktier mv. 1. januar 2018 eller senere)

I nye mindre virksomheder kan værdien udgøre følgende procentdel af lønnen (gælder for aftaler om tildeling af medarbejderaktier mv. den 1. januar 2021 eller senere)

(§ 7 P, stk. 2, nr. 2 og stk. 7)
10 pct.20 pct.
50 pct.

10 pct.20 pct.
50 pct.

Tillæg ved genbeskatning af visse udbetalinger
(§ 7 R, stk. 3)
5 pct. 5 pct.
Maks. fradrag for udgifter til repræsentation
(§ 8, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Maks. forskningsudgifter mv. som andel af overskuddet, der kan afskrives i et indkomstår
(§ 8 B, stk. 2)
30 pct. 30 pct.

Fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling kan foretages med følgende procent af udgiften.
(Fradragsprocenten er 108 pct. i 2023-2025 og 110 pct. fra og med 2026)
(§ 8 B, stk. 4)

108 pct. 108 pct.
Ekstra fradrag for visse internationale forskningsudgifter
(§ 8 G, stk. 1 og 2)
25 pct. 25 pct. 
Maks. andel af udgiften til nyplantning af fredsskov, juletræer og træer til pyntegrønt der kan fradrages i et indkomstår
(§ 8 K, stk. 1 og 2)
20 pct. 20 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst af indkomst ud over en bundgrænse på 7.000 kr. ved vindmølledrift
(§ 8 P, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Andel af udgifter til repræsentation, der kan fradrages
(§ 9, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Reduktion af rejsegodtgørelsesatserne ved fri kost
(ekskl. turistchauffører) 
- morgenmad
- frokost
- aftensmad
(§ 9A, stk. 3)

15 pct.
30 pct.
30 pct.


15 pct.
30 pct.
30 pct.

Skattefri godtgørelse til småfornødenheder for medarbejdere der rejser efter regning som andel af rejsegodtgørelsen
(§ 9A, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Procent- og reduktionssatser for tillæg til befordringsfradrag 
- tillæg beregnet af befordringsfradraget
- reduktion af procentsats pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen
- reduktion af maks.-tillægget pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen
(§ 9 C, stk. 4)
64 pct.
1,28 pct.

2 pct.
64 pct.
1,28 pct.

2 pct.
Standardfradrag for dagplejere (andel af vederlaget for dagplejen)
(midlertidigt forhøjet til 68 pct. i 2023)
(§ 9 H, stk. 3)
68 pct. 60 pct.
Beskæftigelsesfradrag
(§ 9 J, stk. 2)
10,65 pct. 10,65 pct.
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
6,25 pct. 6,25 pct. 
Jobfradrag
(§ 9 K, stk. 2)
4,5 pct. 4,5 pct.
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen
(§ 9 L, stk. 2)
12,0 pct. 12,0 pct.
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen
(§ 9 L, stk. 2)
32,0 pct. 32,0 pct.
Skattefritagelse hos barnet for børnebidrag omfatter generelt normalbidraget fastsat af socialministeren. I visse situationer gives skattefrihed for ekstra normalbidrag
- i forbindelse med barnedåb
- i forbindelse med konfirmation
(§ 10)


1 ekstra
3 ekstra


1 ekstra
3 ekstra
Maks. fradrag for løbende ydelser i pct. af indkomsten
(§ 12, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
For boliger stillet til rådighed for forældre, svigerforældre mv. er den del af lejeindtægten skattepligtig der overstiger den angivne procentdel af ejendomsværdiskatten
(§ 12A, stk. 1)
250 pct. 250 pct. 
Standardfradrag i lejeindtægten efter reduktion for udgifter i forbindelse med udlejningen
(§ 15 O, stk. 1)
40 pct. 40 pct.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser eller lejligheden der ikke medregnes til indkomsten 
- lejeindtægt svarende til følgende andel af egen leje
- bundfradrag ved medregning af bruttolejeindtægt, andel af ejendomsværdien
(§ 15 P, stk. 1 og 2)

2/3
1 1/3 pct.


2/3
1 1/3 pct.

Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed: 
-  procentdel af den skattepligt. værdi af mindst 160.000 kr. og op til 300.000 kr.
- procentdel af den skattepligtige værdi herudover
- andel af nyvognsprisen der beregnes af for mere end 36 måneder gamle biler
- miljøtillæg svarende til følgende pct. af ejerafgiften

(* Den skattepligtige værdi af fri bil ændres frem til 2025 med følgende satser:
- Procentsatsen på 25 reduceres til 24,5 pct. den 1. juli 2021, 24,0 pct. i 2022, 23,5 pct. i 2023, 23,0 pct. i 2024 og 22,5 pct. fra og med 2025.
- Procentsatsen på 20 pct. forhøjes til 20,5 pct. den 1. juli 2021, 21 pct. i 2022 21,5 pct. i 2023, 22 pct. i 2024 og 22,5 pct. fra og med 2025.
- Miljøtillægget forhøjes til 250 pct. den 1. juli 2021, 350 pct. i 2022, 450 pct. i 2023, 600 pct. i 2024 og 700 pct. fra og med 2025.)
(§ 16, stk. 4)


23,5 pct.*
21,5 pct.*
75 pct. 
450 pct.*


23,0 pct.*
22,0 pct.*
75 pct. 
600 pct.*

Skattepligtig værdi af fri sommerbolig før evt. nedsættelse for egenbetaling 
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for ugerne 22-34
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for andre uger
(§ 16, stk. 5)

0,5 pct.

0,25 pct.

0,5 pct.

0,25 pct.
Skattepligtig værdi af fri lystbåd før evt. nedsættelse for egenbetaling 
- andel af bådens anskaffelsesværdi inkl. moms og levering
(§ 16, stk. 6)
2,0 pct./uge 2,0 pct./uge 
Nedslag i skattepligtig værdi af tjenestebolig 
- tjenestebolig med bopælspligt
- maks. skattepligtig værdi for tjenestebolig med bopælspligt i pct. af indkomsten, dog altid af 160.000 kr.
(§ 16, stk. 7)
30 pct.
15 pct.
30 pct.
15 pct.
Procentsatser for beregning af lejeværdi af bolig til rådighed for hovedaktionærer mv.: 
- procentsats af hele ejendomsværdien
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi under fastlåst progressionsgrænse
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi over fastlåst progressionsgrænse
(§ 16, stk. 9)

5 pct.
1 pct.
3 pct.

5 pct.
5,1 promille
1,4 pct.
Nedslag i beløb til beskatning for fri telefon for gifte personer, hvor begge ægtefæller beskattes af fri telefon
(§ 16, stk. 12)
25 pct. 25 pct. 
Udlodning af likvidationsprovenu behandles som udbytte, når: 
- modtageren er et selskab mv. , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
(§ 16 A, stk. 3, nr. 1)
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct.
Afståelse af aktier til udstedende selskab i likvidation behandles som udbytte, når 
- modtageren er et selskab m.v , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
(§ 16 B, stk. 2, nr. 2)
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct. 
Grænse for opgørelse af minimumsudlodningen 
- i forhold til pålydende af beviset skal udlodningen mindst udgøre
(§ 16 C, stk. 1)
1 pct. 1 pct.
Ejerandele for dansk beskatning af udenlandsk finansiel virksomhed
- ejerandel af aktiekapitalen for vedkommende og nærtstående
(direkte eller indirekte) - mere end
- stemmeret for vedkommende og nærtstående (direkte eller indirekte) - mere end
(§ 16 H, stk. 6)
50 pct.

50 pct.
50 pct.

50 pct.
Ejerandel til afhændelse til koncernforbundne selskaber for udenlandsk sambeskattet selskab for omfattelse af bestemmelserne om underskudsreglerne i § 33 E.
§ 33 E er ophævet ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. dog note 22 i lovbekendtgørelsen

25 pct.

25 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18