Gå til indhold

Momsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser lov om merværdiafgift (momsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit D.A. Moms 

Afgiftssatser 2024 2025
Afgiftssats, moms (§ 33) 25 pct. af afgiftsgrundlaget 25 pct. af afgiftsgrundlaget
Registreringsgrænser (§ 48)

Årlig omsætning:
Hovedregel: 50.000 kr.
Blindes salg: 170.000 kr.
Kunstneres salg af egne kunstværker: 300.000 kr.
E-handelsgrænse: 10.000 euro1)

Årlig omsætning:
Hovedregel: 50.000 kr.
Blindes salg: 170.000 kr.
Kunstneres salg af egne kunstværker: 300.000 kr.
E-handelsgrænse: 10.000 euro1)

Afgiftsfrihed for erhvervsmæssige forsendelser fra lande udenfor EU (§ 36) Ophævet2) Ophævet2)
Afgiftsfrihed for ikke-erhvervsmæssige forsendelser fra lande udenfor EU (§ 9 i momsbekendtgørelsen)  Værdi ikke over 360 kr. Værdi ikke over 360 kr.
Reguleringsforpligtelse for investeringsgoder (§ 43) Maskiner, inventar og andre driftsmidler:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms
Fast ejendom, herunder reparation og vedligeholdelse:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.

Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvor anskaffelses- eller fremstillingspris: Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.
Maskiner, inventar og andre driftsmidler:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms
Fast ejendom, herunder reparation og vedligeholdelse:
Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.

Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, herunder software og rettigheder, og hvor anskaffelses- eller fremstillingspris: Værdi over 100.000 kr. ekskl. moms.
Krav om digital betaling af beløb over beløbsgrænsen (§ 46, stk. 12) 8.000 kr. 8.000 kr.
Hovedregler for kredittider (§ 57) For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. kr., er afgiftsperioden kalendermåneden. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for januar ske senest den 25. februar. Angivelse og betaling for juni skal dog først ske senest den 17. august.

For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 5 mio. kr., men højst udgør 50 mio. kr., er afgiftsperioden kvartalet. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for 1. kvartal ske senest den 1. juni. Angivelse og betaling for 2. og 3. kvartal skal dog først ske senest den 3. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.

For virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 5 mio. kr. er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb, dvs. pr. 1. marts og 1. september.

Efter momslovens § 54 er det fastsat i §§ 72 og 73 i momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16. juni 2006), at leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande skal angives for kvartalet som periode og senest den 20. i den efterfølgende måned som frist.
For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. kr., er afgiftsperioden kalendermåneden. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for januar ske senest den 25. februar. Angivelse og betaling for juni skal dog først ske senest den 17. august.

For virksomheder, hvis årlige omsætning overstiger 5 mio. kr., men højst udgør 50 mio. kr., er afgiftsperioden kvartalet. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. F.eks. skal angivelse og betaling for 1. kvartal ske senest den 1. juni. Angivelse og betaling for 2. og 3. kvartal skal dog først ske senest den 3. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.

For virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 5 mio. kr. er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Indgivelse af momsangivelse og betaling skal ske senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb, dvs. pr. 1. marts og 1. september.

Efter momslovens § 54 er det fastsat i §§ 72 og 73 i momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16. juni 2006), at leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande skal angives for kvartalet som periode og senest den 20. i den efterfølgende måned som frist.
Sikkerhedsstillelse De almindelige regler for sikkerhedsstillelse for moms følger af § 11 i opkrævningsloven og § 5 i opkrævningsbekendtgørelsen (nr. 1255 af 9. november 2010). I momslovens § 62 a er endvidere særregler, hvorefter virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, der ikke er etableret i Danmark, og som anmeldes til momsregistrering i Danmark, kan pålægges at stille sikkerhed for dansk moms. De almindelige regler for sikkerhedsstillelse for moms følger af § 11 i opkrævningsloven og § 5 i opkrævningsbekendtgørelsen (nr. 1255 af 9. november 2010). I momslovens § 62 a er endvidere særregler, hvorefter virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, der ikke er etableret i Danmark, og som anmeldes til momsregistrering i Danmark, kan pålægges at stille sikkerhed for dansk moms.
Minimumsbeløb og maksimumsbeløb for godtgørelse af afgift til diplomater mv. (§ 45, stk. 9) Reguleres efter PSL § 20
Minimumsgrundbeløb for indkøb i 2010-niveau: 1.432 kr. inklusive moms, Maksimumsgrundbeløb for samlede årlige indkøb i 2010-niveau: 427.716 kr. inklusive moms.

Minimumsbeløb:

1.900 kr. pr. køb

 

Maksimumsbeløb:

539.400 kr. pr. kalenderår

Fastsættes senere

1) Fra og med 1. juli 2021 gælder en fælles grænse for registrering ved fjernsalg på 10.000 euro. Ved fjernsalg under 10.000 euro til andre EU-medlemslande, kan virksomheder nøjes med at være registrerede i Danmark. Hvis en virksomhed har fjernsalg over 10.000 euro til andre EU-medlemslande, skal de tage stilling til hvorvidt de vil anvende OSS eller blive registreret i de pågældende EU-medlemslande, hvor momsen skal betales.
2) Fra og med 1. juli 2021 skal der ved erhvervsmæssige forsendelser betales moms uanset varernes værdi. Hvis varernes værdi er under 150 euro og sælgervirksomheden anvender IOSS afregnes der salgsmoms af forsendelsen i forbindelse med selve salget. Hvis sælgervirksomheden ikke anvender IOSS eller varernes værdi overstiger 150 euro, skal der betales importmoms af forsendelsen ved varernes ankomst.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18