Gå til indhold

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cikulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2023 2024
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på skibe uden for begrænset fart.
For personer om bord på skibe med bruttotonnage over 500 t udgør fradraget:
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 56.900 kr.

105.000 kr.
56.900 kr.

105.000 kr.
Fradrag ved indkomstopgørelsen for personer om bord på stenfiskerfartøjer, sandsugere mv. uden for begrænset fart
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 56.900 kr. 56.900 kr.
Satser mv. 2023 2024
Bruttoskat af lønindkomst erhvervet ved arbejde udført om bord på dansk skib uden for begrænset fart (begrænset skattepligtige)
(§ 9, stk. 1)
30 pct. 30 pct.
Refusion til sandsugerrederier beregnet på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for visse søfolk
(§ 10, stk. 4 og 5)
37 pct. 37 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18