Gå til indhold

Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af svovl

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.11 Svovl 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2023 2024
Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl.  
Gas- og dieselolie kr. pr. kg. svovl
i de nævnte varer
23,0 24,6 26,5
Fuelolie, bitumen, tallolie, trætjære mv.
Fyringstjære
Petroleum
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
Jordoliekoks
Brunkulsbriketter og brunkul
Blyholdig benzin
Blyfri benzin
Autogas (LPG)
Anden flaskegas (LPG)
Raffinaderigas
Naturgas
Træ, træflis, skovflis, træpiller, halm, affald mv., der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Registrerede virksomheder kan betale afgift af udledningen af svovldioxid. kr. pr. kg. svovldioxid
udledt til luften
11,5 12,3 13,2
Såfremt en registreret virksomhed, som anvender nedennævnte varer, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af varerne.  
Træpiller til brændselsformål med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 46,1 49,3 53,1
Halm til brændselsformål kr./ton 26,5 28,3 30,5
Affald til brændselsformål kr./ton 10,4 11,1 12,0
For andre brændsler nyttiggjort varme eller elproduktion øre/GJ 81,0 86,6 93,2
Røgrensning, binding af svovl mv. (§ 9, stk. 6)  
Brændsel anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg kr./ton 23,1 24,7 26,6
Brændsel anvendt i andre anlæg kr./ton 5,8 6,2 6,7
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 9,2 9,8 10,6
Halm kr./ton 9,2 9,8 10,6

Som udgangspunkt sker godtgørelse til registrerede virksomheder, der betaler afgift af det afgiftspligtige indhold af svovl og begrænser udledningen af svovldioxid i luften igennem røgrensning eller binding af svovl til andre materialer mv. Godtgørelsen svarer til den mængde svovl, der i afgiftsperioden bortrenses eller bindes i andre materialer.

For stenkul, jordoliekoks og brunkulsbriketter, der anvendes i visse ovn- eller kedelanlæg, ydes der et særligt bundfradrag.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18