Gå til indhold

Tinglysningsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift

Afgiftssatser 2024 2025

Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- ejerskiftesummen 1)
- ejendomme beliggende i udlandet

0,6 pct. + 1.850 kr.
0 kr.

0,6 pct. + 1.850 kr.
0 kr.

Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.850 kr.
1.850 kr.
1,5 pct. + 1.850 kr.
1.850 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom (§ 5)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.825 kr. 1,45 pct. + 1.825 kr.
Tinglysning af pant i andelsbolig (§5 a)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.825 kr. 1,45 pct. + 1.825 kr.
Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig (§ 8)
- fra den 1. juli 2019 (§5 b)
1.825 kr.  1.825 kr.
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det pantsikrede beløb
1,5 pct. + 1.850 kr. 1,5 pct. + 1.850 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.850 kr. 1.850 kr.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0,1 pct. 0,1 pct.
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer
- under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer

0,1 pct.

1,5 pct.

0,1 pct.

1,5 pct.

Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr. Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr.

1) For ejerskifter, der ikke sker i almindelig fri handel gælder særlige regler. For ejerboliger skal der i visse tilfælde betales afgift af 85 pct. af ejendomsværdien eller en værdi angivet efter bedste skøn. For anden ejendom end ejerboliger skal der i visse tilfælde betales afgift af den forventelige kontantværdi angivet efter bedste skøn.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18