Gå til indhold

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning
(§ 22 b, stk. 1)
- 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(§ 22 c, stk. 2, nr. 2)
627.000 kr. 763.700 kr. 790.700 kr.
Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for forfattere og skabende kunstnere
(§ 22 d, stk. 1)
- 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk.1)
 176.400 kr. 214.900 kr. 222.500 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk. 1 og stk. 2)
 587.800 kr. 716.000 kr. 741.300 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst
(§ 23 a, stk. 1)
 46.000 kr. 56.100 kr. 58.100 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Beregnet kapitalafkastsats
(§ 9, stk. 1 og § 22 a, stk. 2)
Se seneste SKM-meddelelse
 (Kapitalafkastsatsen er korrigeret for årene 2000-2010, jf. SKATs styresignal herom
3 pct. Fastlægges
senere
Rentekorrektionssats
(§ 9 a)
Se seneste SKM-meddelelse
6 pct. Fastlægges
senere
Foreløbig virksomhedsskat
(§ 10, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud
(§ 22 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 2 og § 22 d, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 3)
78 pct. 78 pct.
Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører pengeanbringelse
(§ 22 c, stk. 2)
25 pct.
50 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18