Gå til indhold

Skatteberegningseksempel for en ugift skatteyder i 2023

Nedenfor vises en skatteberegning for en ugift topskatteyder i Ballerup kommune. Personen har over 15 år til folkepensionsalderen og er medlem af folkekirken. Personen har negativ nettokapitalindkomst, aktieindkomst og en ejerbolig. 

Skatteberegningseksemplet er delt op i følgende 7 tabeller.
- Tabel 1: Indkomster og grundlag
- Tabel 2: Ligningsmæssige fradrag - mellemregninger
- Tabel 3: Indkomstskatteberegning
- Tabel 4: Aktieindkomst
- Tabel 5: Ejendomsværdiskat
- Tabel 6: Samlet skat

Tabel 1. Indkomster og grundlag (ugift skatteyder i 2023) 
Arbejdsindkomst og arbejdsmarkedspensionsindbetalinger
[1] Bruttoløn 750.000
[2] ATP, eget bidrag 1.136
[3] Arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag (eget bidrag) 42.750
Arbejdsmarkedsbidrag
[4] Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag [1]-[2]-[3] 706.114
[5] Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af [4] 56.489
Personlig indkomst
[6] Lønindkomst ekskl. arbejdsmarkedsbidrag [4]-[5] 649.625
[7] Pensionskassens indbetaling til gruppelivsforsikring   1.800
[8] Indbetaling til privattegnet ratepension   60.900
[9] Personlig indkomst [6]+[7]-[8] 590.525
Kapitalindkomst
[10] Renteindtægter   15.000
[11] Renteudgifter   45.000
[12] Nettokapitalindkomst [10]-[11] -30.000
Ligningsmæssige fradrag
[13] Beskæftigelsesfradrag [32] 45.600
[14] Jobfradrag [33] 2.700
[15] Ekstra pensionsfradrag [39] 9.348
[16] Befordringsfradrag   10.000
[17] Tillæg til befordringsfradrag [45] 0
[18] Faglige kontingenter   6.000
[19] A-kasse og efterlønsbidrag   0
[20] Underholdsbidrag   0
[21] Håndværkerfradrag   0
[22] Ligningsmæssige fradrag i alt  Sum af [13] til [21] 73.648
Skattepligtig indkomst
[23] Personlig indkomst [9] 590.525
[24] Nettokapitalindkomst [12] -30.000
[25] Ligningsmæssige fradrag [22] 73.648
[26] Skattepligtig indkomst i alt [23]+[24]-[25] 486.877
Aktieindkomst
[27] Aktieindkomst   80.000

 

Tabel 2. Ligningsmæssige fradrag - mellemregninger (ugift skatteyder i 2023) 
Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag
Grundlag
[28] Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag ekskl. pensionsindbetaling [4] 706.114
[29] Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling 3*[2] 3.408
[30] Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling 3*[3] 128.250
[31] I alt [28]+[29]+[30] 837.772
Fradrag
[32] Beskæftigelsesfradrag 10,65 pct. af [31],
maks. 45.600 kr.
45.600
[33] Jobfradrag 4,5 pct. af [31] over 208.700 kr.,
maks. 2.700 kr.
2.700
Pensionsfradrag
Grundlag
[34] Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling 3*[2] 3.408
[35] Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling 3*[3] 128.250
[36] Arbejdsmarkedsbidrag af ATP- og pensionsindbetaling 8 pct. af ([34+[35]) 10.533
[37] Indbetaling til privattegnet ratepension [8] 60.900
[38] I alt [34]+[35]-[36]+[37] 182.025
Fradrag
[39] Ekstra pensionsfradrag

12 pct. af [38], 
maks. 77.900 kr.

9.348
Tillæg til befordringsfradrag for lavindkomster 1)
[40] Indkomst 2) [4] 706.114
[41] Selvangivet befordringsfradrag [16] 10.000
[42] Indkomst over aftrapningsgrænse i hele antal 1.000 kr.  ([40]-303.000)/1000 403
[43] Tillægsprocent efter aftrapning i pct. (64 pct.-1,28 pct.*[42])/100 0
[44] Maksimalt tillæg efter aftrapning 15.400 kr.*
(1-[42]*0,02)
0
[45] Tillæg til befordringsfradrag [43]*[41],
dog maks. [44]
0

1) Se boks 7 for et mere detaljeret eksempel på beregning af tillæg til befordringsfradrag for lavindkomst. 
2) Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge. 

 

Tabel 3. Indkomstskatteberegning (ugift skatteyder i 2023)
Forudsætninger om bopælskommune og medlemskab af folkekirken
Kommunal skatteprocent (Ballerup), pct. 25,50
Kirkeskatteprocent (Ballerup), pct. 0,72
Kommune- og kirkeskat
[46] Grundlag (skattepligtig indkomst) [26] 486.877,00
[47] Kommune- og kirkeskat før personfradrag (25,5 pct.+0,72 pct.)
af [46]
127.659,15
[48] Personfradrag (25,5 pct.+0,72 pct.)
af 48.000
12.585,60
[49] I alt, kommune- og kirkeskat [47]-[48] 115.073,55
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag
[50] Grundlag for kompensation [12], maks. 50.000  -30.000,00
[51] Kompensation 8 pct. af [50] 2.400,00
Bundskat
[52] Grundlag (personlig indk. + positiv nettokapitalindk.) [9]+[12],
hvis [12] positiv
590.525,00
[53] Bundskat før personfradrag 12,06 pct. af [52] 71.217,32
[54] Personfradrag 12,06 pct. af 48.000 5.788,80
[55] I alt, bundskat [53]-[54] 65.428,52
Topskat 1)
I. Topskat af personlig indkomst (før skatteloftsnedslag)
[56] Beskatningsgrundlag (=personlig indkomst) [9] 590.525,00
[57] Topskattegrænse   568.900,00
[58] Topskat beregnes af  [56]-[57] 21.625,00
[59] Topskat før skatteloftsnedslag 15 pct. af [58] 3.243,75
II. Beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst (før skatteloftsnedslag)
[60] Nettokapitalindkomst over 48.800 [12]-48.800 kr.,
ikke negativ
0,00
[61] Beskatningsgrundlag [56]+[60] 590.525,00
[62] Topskat beregnes af [61]-[57] 21.625,00
[63] Topskat inkl. topskat af kapitalindkomst 15 pct. af [62] 3.243,75
[64] Heraf topskat af positiv nettokapitalindkomst [63]-[59] 0,00
III. Nedsættelse af topskatten efter det skrå skatteloft
[65] Topskat af personlig indkomst nedsættes med 0,49 pct.-point2) 14,51/15 x [59] 3.137,79
[66] Topskat af positiv nettokapitalindkomst nedsættes med 10,56 pct.3) 4,44/15 x [64] 0,00
[67] Samlet topskat efter skatteloftsnedslag [65]+[66] 3.137,79
[68] Samlet indkomstskat [49]-[51]+[55]+[67] 181.239,85

1) Se boks 3 og boks 4 for mere detaljerede eksempler på beregning af topskat af kapitalindkomst for en ugift skatteyder.
2) Skatteloftet for personlig indkomst udgør 52,07 pct. i 2023 og bundskattesatsen udgør 12,06 pct. I eksemplet udgør nedslaget derfor 0,49 pct. (25,5 pct. + 12,06 pct. + 15,0 pct. - 52,07 pct. = 0,49 pct.), og topskatteprocenten efter nedslag udgør 14,51 pct. (15,0 pct. - 0,49 pct = 14,51 pct).
3) Skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst udgør 42,0 pct. i 2023, og nedslaget i topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør dermed 10,56 pct. (25,5 pct + 12,06 pct. + 15,0 pct. - 42,0 pct = 10,56 pct.). Topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør således 4,44 pct. (15,0 - 10,56). 

 

Tabel 4. Aktieindkomst (ugift skatteyder i 2023) 
[69] Aktieindkomst [27] 80.000,00
[70] Til progressiv beskatning [69]-58.900 21.100,00
[71] Definitiv aktieindkomstskat 27 pct. af [69] 21.600,00
[72] Progressiv aktieindkomstskat (medregnes til slutskat) 15 pct. af [70] 3.165,00
[73] I alt aktieindkomstskat [71]+[72] 24.765,00

 

Tabel 5. Ejendomsværdiskat (ugift skatteyder i 2023) 
Forudsætninger om ejendomsværdi ifølge vurdering
[74] Offentlig vurdering pr. 1 januar 2001 med tillæg af 5 pct.   1.365.000
[75] Offentlig vurdering pr. 1 januar 2002   1.350.000
[76] Aktuel ejendomsværdi fratrukket 20 pct.    2.000.000
[77] Ejendomsværdiskattegrundlag Mindste af
[74], [75] og [76]
1.350.000
Ejendomsværdiskat
[78] Ejendomsværdiskat før nedslag 0,0092*[77] 12.420,00
[79] Nedslag på 1,8 pct. af ejendomsværdiskattegrundlaget 0,0018*[77] 2.430,00
[80] Nedslag på 3,7 pct. maks. 1.200 kr. 0,0037*[77],
maks. 1.200
1.200,00
[81] Samlet ejendomsværdiskat [78]-[79]-[80] 8.790,00

Anm.: Forudsat, at ejendommen er anskaffet 1. juli 1998 eller før, samt at der er tale om en ikke-pensionist. 

 

Tabel 6. Samlet skat for 2023 (ugift skatteyder i 2023)
[82] Arbejdsmarkedsbidrag [5] 56.489,00
[83] Indkomstskat [68] 181.239,85
[84] Aktieindkomstskat [73] 24.765,00
[85] Ejendomsværdiskat [81] 8.790,00
[86] Samlet skat [82]+[83]
+[84]+[85]
271.283,85