Gå til indhold

Skatteberegningseksempel for et ægtepar i 2023

Nedenfor vises en skatteberegning for et ægtepar i Ballerup Kommune. Begge personer har over 15 år til folkepensionsalderen og er medlem af folkekirken. Parret har negativ nettokapitalindkomst, positiv aktieindkomst og en ejerbolig.

Skatteberegningseksemplet er delt op i følgende 7 tabeller.
- Tabel 1: Indkomster og grundlag
- Tabel 2: Ligningsmæssige fradrag - mellemregninger
- Tabel 3: Indkomstskatteberegning
- Tabel 4: Aktieindkomst
- Tabel 5: Grøn check
- Tabel 6: Ejendomsværdiskat
- Tabel 7: Samlet skat

Tabel 1. Indkomster og grundlag (ægtepar i 2023) 
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Arbejdsindkomst og arbejdsmarkedspensionsindbetalinger
[1] Bruttoløn 750.000 350.000
[2] ATP, eget bidrag 1.136 1.006
[3] Arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag (eget bidrag) 42.750 19.950
Arbejdsmarkedsbidrag
[4] Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag [1]-[2]-[3] 706.114 329.044
[5] Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af [4] 56.489 26.323
Personlig indkomst
[6] Lønindkomst ekskl. arbejdsmarkedsbidrag [4]-[5] 649.625 302.721
[7] Pensionskassens indbetaling til gruppelivsforsikring 1.800 0
[8] Indbetaling til privattegnet ratepension 60.900 0
[9] Personlig indkomst [6]+[7]-[8] 590.525 302.721
Kapitalindkomst
[10] Renteindtægter 15.000 7.500
[11] Renteudgifter 45.000 2.500
[12] Nettokapitalindkomst [10]-[11] -30.000 5.000
[13] Nettokapitalindkomst efter udligning -25.000 0
Ligningsmæssige fradrag
[14] Beskæftigelsesfradrag [33] 45.600 41.739
[15] Jobfradrag [34] 2.700 2.700
[16] Ekstra pensionsfradrag [40] 9.348 6.941
[17] Befordringsfradrag 10.000 8.000
[18] Tillæg til befordringsfradrag [46] 0 2.458
[19] Faglige kontingenter 6.000 6.000
[20] A-kasse og efterlønsbidrag 0 7.000
[21] Underholdsbidrag 0 0
[22] Håndværkerfradrag 0 0
[23] Ligningsmæssige fradrag i alt Sum af
[14] til [22]
73.648 74.838
Skattepligtig indkomst
[24] Personlig indkomst [9] 590.525 302.712
[25] Nettokapitalindkomst [12] -30.000 5.000
[26] Ligningsmæssige fradrag [23] 73.648 74.838
[27] Skattepligtig indkomst i alt [24]+[25]-[26] 486.877 232.883
Aktieindkomst
[28] Aktieindkomst 80.000 40.000

 

Tabel 1. Ligningsmæssige fradrag - mellemregninger (ægtepar i 2023)
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag
Grundlag
[29] Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag ekskl. pensionsindbetaling [4] 706.114 329.044
[30] Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling 3*[2] 3.408 3.018
[31] Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling 3*[3] 128.250 59.850
[32] I alt [29]+[30]+[31] 837.772 391.912
Fradrag
[33] Beskæftigelsesfradrag 10,65 pct. af [32], maks. 45.600 kr. 45.600 41.739
[34] Jobfradrag 4,5 pct. af [32], maks. 2.700 kr. 2.700 2.700
Pensionsfradrag
Grundlag
[35] Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling 3*[2] 3.408 3.018
[36] Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling 3*[3] 128.250 59.850
[37] Arbejdsmarkedsbidrag af ATP- og pensionsindbetaling 8 pct. af ([35]+[36]) 10.532 5.029
[38] Indbetaling til privattegnet ratepension [8] 60.900 0
[39] I alt [35]+[36]-[37]+[38] 182.026 57.839
Fradrag
[40] Ekstra pensionsfradrag 12 pct. af [39], maks. 77.900 kr. 9.348 6.941
Tillæg til befordringsfradrag for lavindkomster1)
[41] Indkomst 2) [4] 706.117 329.044
[42] Selvangivet befordringsfradrag [17] 10.000 8.000
[43] Indkomst over aftrapningsgrænse i hele antal 1.000 kr.  ([41]-303.000)/1000 403 26
[44] Tillægsprocent efter aftrapning i pct. (64 pct. - 1,28 pct.*[43])/100 0 31
[45] Maksimalt tillæg efter aftrapning 15.400 kr.*
(1-[43]*0,02)
0 7.392
[46] Tillæg til befordringsfradrag [44]*[42],
dog maks. [45]
0 2.458

1) Se boks 7 for et mere detaljeret eksempel på beregning af tillæg til befordringsfradrag for lavindkomster.
2) Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge. 

 

Tabel 3. Indkomstskatteberegning (ægtepar i 2023)
Forudsætninger om bopælskommune og medlemskab af folkekirken
Kommunal skatteprocent (Ballerup), pct. 25,50
Kirkeskatteprocent (Ballerup), pct. 0,72
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Kommune- og kirkeskat
[47] Grundlag (skattepligtig indkomst) [27] 486.877,00 232.883,00
[48] Kommune- og kirkeskat før personfradrag (25,5 pct. + 0,72 pct.) af [47] 127.659,15 61.061,92
[49] Personfradrag (25,4 pct. + 0,72 pct.) af 48.000 12.585,60 12.585,60
[50] I alt, kommune- og kirkeskat [48]-[49] 115.073,55 48.476,32
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag
[51] Grundlag for kompensation [13],
maks. 100.000 kr.
25.000,00 0,00
[52] Kompensation 8 pct. af [51] 2.000,00 0,00
Bundskat
[53] Grundlag (personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst) [9]+[13],
hvis [13] positiv
590.525,00 302.721,00
[54] Bundskat før personfradrag 12,06 pct. af [53] 71.217,32 36.508,15
[55] Personfradrag 12,06 pct. af 48.000 5.788,80 5.788,80
[56] I alt, bundskat [54]-[55] 65.428,52 30.719,35
Topskat1)
I. Topskat af personlig indkomst (før skatteloftsnedslag)
[57] Beskatningsgrundlag (=personlig indkomst) [9] 590.525,00 302.721,00
[58] Topskattegrænse 568.900,00 568.900,00
[59] Topskat beregnes af  [57]-[58] 21.625,00 0,00
[60] Topskat før skatteloftsnedslag 15 pct. af [59] 3.243,75 0,00
II. Beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst (før skatteloftsnedslag)
[61] Ægteparrets samlede nettokapitalindkomst over 97.600 [13]-97.600 kr.,
ikke negativ
0,00 0,00
[62] Beskatningsgrundlag [57]+[61] 590.525,00 302.721,00
[63] Topskat beregnes af [62]-[58] 21.625,00 0,00
[64] Topskat inkl. topskat af kapitalindkomst 15 pct. af [63] 3.243,75 0,00
[65] Heraf topskat af positiv nettokapitalindkomst [64]-[60] 0,00 0,00
III. Nedsættelse af topskatten efter det skrå skatteloft
[66] Topskat af personlig indkomst nedsættes med 0,49 pct.-point2) 14,51/15 x [60] 3.137,79 -
[67] Topskat af positiv nettokapitalindkomst nedsættes med 10,56 pct.3) 4,44/15 x [65] 0,00 -
IV. Fordeling af topskat af kapitalindkomst på ægtefæller (Den beregnede topskat af positiv nettokapitalindkomst fordeles mellem ægtefællerne efter forholdet mellem hver ægtefælles indkomst over bundfradraget på 45.800 kr.)
[68] Topskat af positiv nettokapitalindkomst til fordeling [67] 0,00 0,00
[69] Grundlag for fordeling [13]-48.800 0,00 0,00
[70] Fordeling af positiv nettokapitalindkomst [68]*[69]/sum af [69] 0,00 0,00
[71] Samlet topskat efter skatteloftsnedslag [66]+[70] 3.137,79 0,00
[72] Samlet indkomstskat [50]-[52]+[56]+[71] 181.639,85 79.195,68

1) Se boks 3 og boks 4 for mere detaljerede eksempler på beregning af topskat af kapitalindkomst for en ugift skatteyder.
2) Skatteloftet for personlig indkomst udgør 52,07 pct. i 2023 og bundskattesatsen udgør 12,06 pct. I eksemplet udgør nedslaget derfor 0,49 pct. (25,5 pct. + 12,06 pct. + 15,0 pct. - 52,07 pct. = 0,49 pct.), og topskatteprocenten efter nedslag udgør 14,51 pct. (15,0 pct. - 0,49 pct = 14,51 pct).
3) Skatteloftet for positiv nettokapitalindkomst udgør 42,0 pct. i 2023, og nedslaget i topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør dermed 10,56 pct. (25,5 pct + 12,06 pct. + 15,0 pct. - 42,0 pct = 10,56 pct.). Topskatteprocenten for positiv nettokapitalindkomst udgør således 4,44 pct. (15,0 - 10,56). 

Tabel 4. Aktieindkomst (ægtepar i 2023) 
Tabel 4. Aktieindkomst (ægtepar i 2023)
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
[73] Aktieindkomst [28] 80.000,00 40.000,00
[74] Til definitiv beskatning Mindste af
[73] og 58.900
58.900,00 40.000,00
[75] Uudnyttet bundfradrag 58.900-[74] 0,00 18.900,00
[76] Til progressiv beskatning [73]-[74]-([75] fra Æ2) 2.200,00 0,00
[77] Definitiv aktieindkomstskat 27 pct. af [73] 21.600,00 10.800,00
[78] Progressiv aktieindkomstskat (medregnes til slutskat) 15 pct. af [76] 330,00 0,00
[79] I alt aktieindkomstskat [77]+[78] 21.930,00 10.800,00
Tabel 5. Grøn check (ægtepar i 2023) 
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
[80] Supplerende grøn check for op til 2 børn før indkomstaftrapning 240,00 240,00
[81] Aftrapningsindkomst (topskattegrundlag) [62] 590.525,00 302.721,00
[82] Aftrapning af supplerende grønne check  7,5 pct. af ([81]-441.900) 240,00 0,00
[83] Grøn check i alt [80]-[82] 0,00 240,00
Tabel 6. Ejendomsværdiskat (ægtepar i 2023) 
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
Forudsætninger om ejendomsværdi ifølge vurdering
[84] Offentlig vurdering pr. 1 januar 2001 med tillæg af 5 pct. 1.365.000
[85] Offentlig vurdering pr. 1 januar 2002 1.350.000
[86] Offentlig vurdering pr. 1 januar 2020 2.000.000
[87] Ejendomsværdiskattegrundlag Mindste af
[84], [85] og [86]
1.350.000
Ejendomsværdiskat
[88] Ejendomsværdiskat før nedslag 0,0092*[87] 12.420,00
[89] Nedslag på 2 promille af ejendomsværdiskattegrundlaget 0,0018*[87] 2.430,00
[90] Nedslag på 4 promille af ejendomsværdiskattegrundlaget, maks. 1.200 kr. 0,0037*[87],
maks. 1.200
1.200,00
[91] Samlet ejendomsværdiskat [88]-[89]-[90] 8.790,00
[92] Ejendomsværdiskat pr. ægtefælle 0,5*[91] 4.395,00 4.395,00

Anm.: Forudsat, at ejendommen er anskaffet 1. juli 1998 eller før, samt at der er tale om en ikke-pensionist.


Tabel 7. Samlet skat (ægtepar i 2023)
Kr.   Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
[93] Arbejdsmarkedsbidrag [5] 56.489,00 26.323,00
[94] Indkomstskat [72] 181.639,85 79.195,68
[95] Aktieindkomstskat [79] 21.930,00 10.800,00
[96] Grøn check [85] 0,00 240,00
[97] Ejendomsværdiskat [92] 4.395,00 4.395,00
[98] Samlet skat [93]+[94]+[95]-[96]+[97] 264.453,85 120.473,68