Gå til indhold

Oversendelse af høringssvar til Folketingets Skatteudvalg

I forbindelse med at Skatteministeriet udarbejder lovforslag, når de sendes i høring, eller når Folketinget behandler ministeriets lovforslag, modtager Skatteministeriet og skatteministeren løbende et meget stort antal henvendelser fra borgere, virksomheder og organisationer.

En del af disse henvendelser sender afsenderen samtidig selv til Folketingets Skatteudvalg. For de øvrige henvendelser er praksis som følger:

  • Høringssvar fra myndigheder og organisationer vil Skatteministeriet og skatteministeren altid af egen drift sende over til Folketingets Skatteudvalg inkl. kommentarer hertil, dog med den undtagelse, at høringssvar fra departementer i andre ministerier ikke oversendes.
  • De indkomne høringssvar vil som udgangspunkt blive oversendt som bilag til et høringsskema, der normalt oversendes samtidig med fremsættelsen. Hvis et høringssvar først modtages i Skatteministeriet efter høringsfristens udløb, bliver det eftersendt inkl. kommentarer hertil. Hvis høringen først finder sted umiddelbart efter fremsættelsen, vil høringsskema samt de indkomne høringssvar sædvanligvis først blive oversendt torsdagen før 1. behandlingen.

Som høringssvar betragtes, udover de svar, der modtages i løbet af høringsperioden fra parter på den aktuelle høringsliste, også andre relevante henvendelser, der modtages inden for eller efter høringsfristen samt under den efterfølgende folketingsbehandling.  

Alle henvendelser vedrørende aktuelle lovforslag vil således ikke automatisk oversendes til Folketingets Skatteudvalg. I forbindelse med behandling og besvarelse af indkomne henvendelser vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om det kan være relevant at sende kopi af henvendelsen og besvarelsen videre til Folketingets Skatteudvalg til brug for udvalgsbehandlingen.

Henvendelser fra virksomheder og rådgivere vil oftest falde inden for kategorien af relevante henvendelser, særligt hvis den rejste problemstilling er af mere principiel og generel karakter eller er ny i forhold til hidtidige henvendelser. Derimod vil enkeltpersoners henvendelser normalt ikke være relevante at oversende, idet der ofte er tale om helt konkrete spørgsmål til forståelsen eller fortolkningen. Dertil kommer at spørgeren formentlig heller ikke selv betragter sin henvendelse som et høringssvar, der kan forventes offentliggjort.

Den ovenstående praksis er beskrevet i dette supplerende svar til Skatteudvalget på spørgsmål 18 til lovforslaget L 42, 2007-08, 2. samling, om brugte biler, el- og brintbiler m.v.

Læs det supplerende svar her