Gå til indhold

Boafgiftsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Der beregnes ingen boafgift for godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner (§ 3, stk. 2). Link til SKATs juridiske vejledning.
Om optagelse på listen se afsnit C.A.4.3.5.10 i Den juridiske vejledning om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser).

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Bundfradrag ved boafgift
(§ 6, stk. 1)
264.100 kr. 321.700 kr. 333.100 kr.
Mindste arvebeholdning hvoraf der beregnes boafgift
(§ 6, stk. 3)
- 2.000 kr. 2.000 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre
(§ 22, stk. 1)
58.700 kr. 71.500 kr. 74.100 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
(§ 22, stk. 2)
20.500 kr. 25.000 kr. 25.900 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Afgiftssatser mv. 2023 2024
Boafgift af arv over bundfradraget til nære slægtninge
(§ 1, stk. 1)
15 pct. 15 pct.
Tillægsboafgift af den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge
(§ 1, stk. 2 og 3)
25 pct. 25 pct.
Boafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger, der opfylder betingelserne for succession mv.
(§ 1 a, stk. 4)
15 pct. 15 pct.
Boafgift for ægtefæller mv.
(§ 3)
0 pct. 0 pct.
Passivpost ved arv med succession (§ 13 a)
- ved beregnet fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved beregnet fortjeneste af aktier
ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto:
- for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1992-1998
(fra 1993 for konjunkturudligningskonto)
- for overskud opsparet i 1999-2000
- for overskud opsparet i 2001-2004
- for overskud opsparet i 2005-2006
- for overskud opsparet i 2007-2013
- for overskud opsparet i 2014
- for overskud opsparet i 2015
- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår

30 pct.
22 pct.

9 pct.
12 pct.

13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.

30 pct.
22 pct.

9 pct.
12 pct.

13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.
Boafgift af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse
(§ 14)
- nære slægtninge (§ 1, stk. 2) og ægtefæller
- offentlige institutioner (§ 3, stk. 2)
- boafgift og
- tillægsafgift15 pct.

15 pct.
25 pct.15 pct.

15 pct.
25 pct.
Gaveafgift af gaver mellem ægtefæller
(§ 22, stk. 3)
0 pct. 0 pct.
Gaveafgift af aktier og virksomheder, der overdrages af barnløse til søskende og disses børn og børnebørn, og som opfylder betingelsen for at kunne overdrages med succession.
(§ 22, stk. 5, med virkning fra 2020)
15 pct. 15 pct.
Gaveafgift for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
(§ 23, stk. 1)
15 pct. 15 pct.
Gaveafgift af gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre
(§ 23, stk. 2)
36,25 pct. 36,25 pct.
Gaveafgift af aktier og virksomheder, der opfylder betingelsen for at kunne overdrages med succession mv.
(§ 23 a, stk. 4)
15 pct. 15 pct.
Gaveafgift af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse (§ 24)
- ægtefæller
- afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og
forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
- stedforældre og bedsteforældre


15 pct.

15 pct.
36,25 pct.


15 pct.

15 pct.
36,25 pct.
Minimumsrente p.a. for henstandsbeløb i form af bo- og gaveafgift af erhvervsvirksomhed m.v. (følger standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, jf. SKM-meddelelse for 2023 og 2024).
(§ 36, stk. 1)
2,7 ​pct. 6,0 pct.

* Med virkning fra 2006 har det ikke længere betydning, om aktier er børsnoterede eller ikke, jf. lov nr. 1414 af 21. december 2005.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18