Gå til indhold

Grønne fradrag til virksomheder

Et bredt flertal i folketinget har med en grøn skattereform indført en række fradrag til virksomheder, som understøtter den grønne omstilling. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du som virksomhed kan bruge de enkelte fradrag.

Dansk erhvervsliv har en afgørende rolle i den grønne omstilling. Som en del af aftalen om en grøn skattereform fra december 2020 blev det vedtaget at gennemføre erhvervspolitiske lempelser for samlet ca. 6 mia. kr. i perioden fra 2021 til 2025. Det giver erhvervslivet bedre muligheder for at omlægge deres produktion og foretage nødvendige investeringer, så der sker en reel grøn omstilling i Danmark.

Aftale om grøn skattereform indeholder følgende elementer med kompensation til erhvervene

  • Investeringsvindue til og med 2022 med 16 pct. øget afskrivningsgrundlag på visse driftsmidler dog undtaget maskiner, der anvender fossile brændsler
  • Øget bagatelgrænse for straksafskrivninger til 30.000 kr.
  • Forlænget forhøjelse af fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU-udgifter)
  • Udvidelse af Erhvervspuljen med 315 mio. kr., blandt andet med henblik på energieffektiviseringer og grøn omstilling af gartnerier
  • Tilskudspulje på i alt 360 mio. kr. til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer
  • Fastholdelse af bundfradrag i svovlafgift

Grønne ordninger

Nedenfor kan du læse om, hvordan du som virksomhed kan gøre brug af de enkelte ordninger, samt hvordan de kan understøtte virksomhedens grønne omstilling.

Investeringsvinduet

Der er indført et midlertidigt investeringsvindue, så virksomhederne opnår forøget afskrivningsadgang ved at kunne afskrive på 116 pct. af investeringer, der foretages frem til udgangen af 2022. Den yderligere afskrivningsadgang gælder generelt for investeringer i driftsmidler. For at målrette investeringsvinduet til grønne investeringer blev maskiner, der drives af fossile brændsler, samt personbiler og skibe undtaget.

Her kan du læse den juridiske vejledning til at benytte fradraget

Dette tiltag er medfinansieret af Next Generation EU

""

Forhøjelse af grænsen for, hvornår driftsmidler kan straksafskrives

Med aftalen om grøn skattereform blev der også indført en forhøjet beløbsgrænse for, hvornår virksomhederne kan straksafskrive driftsmidler. Grænsen blev forhøjet permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau) stigende til 30.700 kr. (2021-niveau) og 31.000 kr. (2022-niveau) for at følge de stigende priser i samfundet. Det ventes at gavne særligt mindre virksomheders investeringer i bl.a. teknologisk udstyr.

Her kan du læse den juridiske vejledning til at benytte fradraget 

Dette tiltag er finansieret af Next Generation EU

""

Forhøjet fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

""

Det forhøjede fradrag på 130 pct. for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed (med et loft for skatteværdien på 50 mio. kr.) gjaldt i forvejen for indkomstårene 2020 og 2021. Ordningen er forlænget, så virksomhederne også i indkomståret 2022 kan opnå et forhøjet fradrag på 130 pct. Herved holder man hånden under den innovation og nyskabelse, der er vigtig for erhvervslivets konkurrenceevne og omstilling til en grønnere fremtid.

Her kan du læse den juridiske vejledning til at benytte fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Dette tiltag er finansieret af Next Generation EU 

""

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Private virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge på Energistyrelsens hjemmeside.