Gå til indhold

Oversigt over igangværende projekter og implementeringsprogrammer

Skatteforvaltningen opkræver hvert år omkring 1.000 mia. kr. i skatter og afgifter til finansiering af offentlige udgifter. En korrekt, effektiv og sikker opgaveløsning kræver omfattende it-understøttelse.

Skatteforvaltningens it-udviklingsopgaver varierer i størrelse fra helt store, komplekse programmer til mindre projekter og opgaver. De omfattende og komplekse programmer vedrører bl.a. genopretningen af gældsinddrivelsen, udarbejdelsen af nye ejendomsvurderinger, implementering af ny boligbeskatning og nye toldsystemer.

De igangværende udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen følger altovervejende af lovgivning, herunder særligt EU-krav (fx told- og momsområdet), og af politiske aftaler (fx ejendomsområdet). Nedenfor følger en oversigt over igangværende implementeringsprogrammer og udviklingsprojekter ved udgangen af andet kvartal 2021.

Udover allerede igangværende projekter afventer en række projekter igangsættelse, herunder opgaven med at håndtere transformationen af Skatteforvaltningens legacy-it-systemer over de næste mange år. 

 

Oversigt over igangværende implementeringsprogrammer

Implementeringsprogrammer*

Beskrivelse

Ejendomsvurderingsprogrammet Formålet er at implementere et nyt og velfungerende ejendomsvurderingssystem, så de danske boligejere igen kan modtage nye og mere retvisende ejendomsvurderinger. Programmet har til formål at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem. Programmet blev etableret i 2014.
EUTK-programmet Formålet er at implementere it-systemer på toldområdet, der understøtter EU's toldkodeks (EUTK). EUTK har til formål at øge kvaliteten af toldbehandling og toldkontrol i EU samt ensarte toldprocesser på tværs af EU-landene mhp. at understøtte smidig handel og forbedre sikkerheden ved EU’s ydre grænser.

*Igangværende implementeringsprogrammer i hhv. analyse- eller gennemførelsesfasen.

 

En række af Skatteforvaltningens mest centrale opgaver tilrettelægges og gennemføres som selvstændige projekter eller programmer. Disse opgaver omhandler bl.a. danskernes forskuds- og årsopgørelse, hvori danskernes løbende skat afregnes. Skatteforvaltningen har ligeledes til opgave at implementere nye regelsæt som følge af fx EU-direktiver og politiske aftaler.

 

Oversigt over igangværende it-projekter

Projekter og programmer*

Beskrivelse

Digital Logbog Formålet er at styrke indsatsen mod sort arbejde.
Digital Post 2 Formålet er at understøtte Skatteforvaltningens omlægning af sine brevdannende systemer for også fremadrettet at kunne sende og modtage digital post, som følge af at Digitaliseringsstyrelsen udvikler og hjemtager en ny digital post-løsning, der erstatter e-Boks.
eKapital Data Formålet er at styrke indsatsen mod international skatteunddragelse gennem øget anvendelse af data fra udlandet. 
Forskudsopgørelsen 2021 Formålet er at forberede, udvikle og implementere systemunderstøttelsen af danskernes forskudsopgørelse for 2021.
Implementering af Boligskatteforliget 2017 Formålet med Boligskatteforliget 2017 er at skabe tryghed om ejendomsskatten for den enkelte og nemmere ejendomsskatteopkrævning ved at etablere en system- og forretningsmæssig understøttelse af den nye ejendomsskattelov, som bidrager til en effektiv og korrekt beregning, udstilling og opkrævning af ejendomsskatter med fokus på høj grad af standardisering og brugervenlighed.
One Stop Moms 2 Formålet er at implementere nye EU-momsregler, der skal medvirke til, at danske virksomheder får fair og lige konkurrencevilkår i kampen om e-handlen.
Årsopgørelse 2020 Formålet er at forberede, udvikle og implementere systemunderstøttelsen af danskernes årsopgørelse for 2020.
Ejendomsdataprogrammet Formålet er at sikre dataunderstøttelse af grunddata og øvrige ejendomsdata i Skatteforvaltningen.

Logisk indberetningskontrol

Formål at øge regelefterlevelsen ved at styrke den digitale inddatakontrol af indberetninger af moms, så det gøres lettere at angive korrekt, men sværere at angive (bevidst) forkert.

Forskudsopgørelsen 2022

Formålet er at forberede, udvikle og implementere systemunderstøttelsen af danskernes forskudsopgørelse for 2022.

ESLE – kodekonvertering af ES

Formålet er kodekonvertering fra forældet teknologi til nyere teknologi samt implementering af nødvendigt lovvedligehold.
*Igangværende projekter og programmer i hhv. analyse- eller gennemførelsesfasen.