Gå til indhold

Alt om bilbeskatning

Oversigtsside med links til alle relevante sider om bilbeskatning

Grøn ejerafgift - vægtafgift - registreringsafgift - vejbenyttelsesafgift - motoransvarsforsikringsafgift - nummerpladegebyr


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner

Satser i Brændstofforbrugsafgiftsloven (Grøn ejerafgift)

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller sene­re, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.


Afgiften betales efter bilens brændstof­forbrug for benzin­drevne og diesel­drevne person­biler mv. Af eldrevne biler betales afgift som af benzin­drevne biler efter særlig omregning. Af biler, der hverken er benzin­drevne, diesel­drevne eller el­drevne, betales afgift som af diesel­drevne biler efter særlig omregning.


Med aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 blev ejer- og udligningsafgiften for nye biler omlagt fra en afgift, der er differentieret efter, hvor langt bilerne kører på hhv. en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret efter, hvor mange gram CO2 de udleder pr. km. Omlægningen gælder for køretøjer, der er indregistreret den 1. juli 2021 eller senere.

Af personbiler, der er indregi­streret første gang før 1. juli 1997 betales vægt­afgift, jf. nedenfor.

Se også Den juridiske vejledning om Brændstofforbrugsafgift (Grøn ejerafgift) 

 
Satser i Vægtafgiftsloven

Afgift af biler, motorcykler, busser (bortset fra rutebiler), busser med flere end 2 aksler, hyrevogne og syge­trans­portbiler, varebiler og mindre last­biler, last­biler, motorredskaber mv.
Veteranbiler: Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgifts­periode kun betales afgift med 1/4 af sædvanlig afgift. 


Af personbiler, der er indre­gistreret første gang efter 30. juni 1997 betales ejerafgift efter brændstof­forbrug, jf. ovenfor.

Se også Den juridiske vejledning om Vægtafgift 

 
Satser i Registreringsafgiftsloven

Afgift ved indregistrering af personbiler, motorcykler, køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport, køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer, hyrevogne samt sygetransportkøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig transport af patienter og donorer.

Registreringsafgiften afhænger som udgangspunkt af bilens værdi og CO2-udledning. Nul- og lavemissionsbiler er omfattet af en række lempelser i afgiften, jf. satser i registreringsafgiftsloven.

Afgiftssatserne gælder også ved indførsel af brugte køretøjer til Danmark, samt for køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift - udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og udenlandske leasingbiler.

Se også Den juridiske vejledning om Registreringsafgift 

 
Satser i Køretøjsregistreringsloven Betaling for almindelige nummerplader, nummerplade til lille knallert, tredje nummer­plade til anven­delse ved trans­port bag på et registre­rings­pligtigt køre­tøj, CD-skilt, prøve­skilte, ønske­nummer­plader, historisk korrekte emalje­nummer­plader, danske grænse­nummer­plader, genpart af en registre­rings­attest, registrering af en ny ejer eller bruger af et køre­tøj mv. 

Læs mere om Nummerplader 

Se også Den juridiske vejledning om Registrering af køretøjer
 
Satser i Motoransvarsforsikringsafgiftsloven Afgift af ansvarsforsikringer for køretøjer, der er registre­rings­pligtige efter færd­sels­lovens regler (dog undtagen last- og varebiler, der med tilladelse efter lov om gods­kørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning) samt for knallerter.

Se også Den juridiske vejledning om Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer 
 
Satser i Vejbenyttelsesafgiftsloven Afgift af lastbiler til godstransport med tilladt total­vægt på 12 ton og derover.

Se også Den juridiske vejledning om Vejbenyttelsesafgift 

Eksterne links

Motorstyrelsens motorblanketter 

Miljøbidrag. Miljøbidrag for bilejere opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring (reglerne henhører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort).

Link til loven om miljøbidrag i Retsinformation 

Se også Den juridiske vejledning om Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler 

Bilrapporter fra Skatteministeriet

Kapitel 8 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2021 vedrørende grønne biler i Danmark, oktober 2021

Kapitel 3 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 vedrørende bilbeskatningen i Danmark, juni 2018 

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften, juni 2003 

Redegørelse om omlægning af registreringsafgiften, april 2003