Gå til indhold

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2023-2024

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2024.

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2024 sker reguleringen med 3,5 pct.

Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20, jf. nederst i oversigten.

Se Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt for regulering siden 1991.

Tabel 1. Beløbsgrænser i skatte- og afgiftslove der reguleres efter personskattelovens § 20
  Grundbeløb 2023 2024
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 121,8 126,1
  Kr. Kr.  Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 26.200 32.000 33.100

Småaktivgrænse (§ 6)

26.200 32.000 33.100
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 856.800 887.000
Småaktivgrænse (§ 11) 12.300 15.000 15.600
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.713.500 1.774.000
Småudgifts- og småafgiftsgrænse (§§ 42 or 43) 12.300 15.000 15.600
Aktiesparekontoloven  
Værdigrænse for indskud (§ 9) 87.450
107.450
106.600
-
-
135.900
Arbejdsskadeafgiftsloven  
Maksimalt beløb til dækning af administrationsudgifter pr. fuldtidsansat  (§ 9 stk. 2)  4,00  4,88 5,05
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 321.700 333.100
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 71.500 74.100
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 25.000 25.900
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 852.600 882.700
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue (§ 6) 2.595.100 3.160.900 3.272.500
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 185.400 192.000
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 39.900 41.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.500 3.600
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.400 2.400
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 6.400 6.600
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 75.900 78.600
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 327.200 338.800
Ejendomsskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 26) 174.600 - 220.200
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 26) 268.600 - 338.800
Bagatelgrænse for medregning af forskelsbeløb i lånebeløb 234 - 300
Ejendomsvurderingsloven:
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 121.800 126.100
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 27, 84) 2.750 3.400 3.500
Bundgrænse for omkostninger til udmatrikulering og byggemodning ved grundværdiansættelse (§ 17, stk. 5) 
(virkning fra 30. juni 2023)
21.800 26.600 27.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 212.700 -
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 327.200 -
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 97.500 100.900
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 262.500 271.800
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 72.500 75.100
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 18.300 22.300 23.100
Maks. forskudsskat, der kan indregnes i forhøjet trækprocent1) 82.100 - 103.600
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 57.000 59.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 8.000 8.000
Kompensationsloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 441.900 457.500
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 258.300 267.400
Ligningsloven:
Skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde mv. (§ 7, nr. 22) 13.000 15.900 16.400
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 30.500 31.600
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.800 4.000
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 12.200 12.700
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 17.700 18.300
Loft over virksomheders fradrag for lønninger (§ 8 N) 6.339.800 7.721.900 7.994.500
Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V)
5.400 kr.
9.400 kr.

6.600 kr.
-

-
11.900 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 6.700 7.000
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
455 555 574
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 173 180
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 238 246
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 30.500 31.600
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl (§ 9 A, stk. 12)
- Logigodtgørelse pr. døgn (oprundes til hele kroner)
- Loft over fradrag


195
25.000


238
30.500246
31.600

Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 303.000 313.700

Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J)

(Det maksimale beskæftigelsesfradrag er midlertidig forhøjet i 2022 og 2023. Grundbeløbet er 35.700 kr. i 2024 og 36.700 kr. fra og med 2025

37.400
35.700
45.600
-

-
45.100

Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 20.000 24.400 25.300
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 208.700 216.100
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 2.200 2.700 2.800
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1) 63.900 77.900 80.600
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 12.200 12.700
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart (§ 15 O) 36.500 44.500 46.100
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000  12.200 12.700
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550  31.200 32.300
Bundfradrag ved udlejning af benzin- og dieseldrevene biler, lystbåde og campingvogne mv.
Bundfradrag ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler (§ 15 R)

9.100 
17.100

11.100
20.900

11.500
21.600
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.300 1.300
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 900 900
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 6.700 7.000
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 3.100 3.200
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 4.100 4.200
Momsloven      

Godtgørelse af afgift til diplomater mv.
 - minimumsbeløb pr. dag
 - maksimumsbeløb pr. kalenderår
(§ 45, stk. 9)

1.432
427.716
1.800
521.000
1.900
539.400
Pensionsbeskatningsloven:      
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 146.100 151.200
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 56.100 58.100
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 3.054.700 3.162.500
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 2.081.000 2.154.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 416.200 430.900

Maks. årligt indskud uden fradrag på aldersopsparingsordningen (§ 16, stk. 1)
- Indtil 7 år før folkepensionsalderen
- Fra og med det 7. år før folkepensionsalderen

 

7.150 kr.
46.700 kr.

 

8.800 kr.
56.900 kr.

 

9.100
58.900

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 60.900 63.100
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 56.100 58.100
Beløbsgrænse for tilbagebetalinger af fejlagtige pensionsudbetalinger (§ 22 F) 84.500 103.000 106.600
Bundfradrag ved 20 pct. afgift (§ 25 A, stk. 5) 7.150 8.800 9.100
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A, stk. 6) 7.150 8.800 9.100
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 11.900 12.300
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 11.900 12.300
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 467.000 568.900 588.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 48.800 50.500
Udligningsskattegrænse (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
362.800 441.900 457.500
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
121.000 147.400 152.600
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 58.900 61.000

Personfradrag (§ 10)

39.350 48.000 49.700
Registreringsafgiftsloven:
Skalagrænser ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

17.100
58.100

20.900
70.800

21.600
73.300
Skalagrænser ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

55.600
172.900

67.800
210.600

70.200
218.100
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler (§ 4)
- Lav sats
- Mellem sats
- Høj sats
(afrundes til hele kroner)

213,5
427
812

261
521
990

270
539
1.024
Bundfradrag i registreringsafgiften for personbiler (§ 4) 18.500 22.600 23.400
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 64.100 78.100 80.900
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler, varebiler (§ 5)
(afrundes til hele kroner)
213,5 261 270
Bundfradrag i registreringsafgiften for varebiler (§ 5) 25.600 31.200 32.300
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.200 1.280
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne, campingbiler og vare- og lastbiler < 4 ton, afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1 (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.480 2.560
Afgiftsfri leveringsomkostninger, vare- og lastbiler < 4 ton, afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2 (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 3.040 3.200
Bundgrænse for afgiftsberigtigelse af varebiler med 95 pct. afgift (§ 29 b) 16.900 20.600 21.400
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 9.135.000 9.457.500
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.600 2.700
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 900 1.100 1.200
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 500 600
Skattekontrolloven:
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23) 58.700 71.500 74.100
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 24.400 25.300
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) 3.656.300 4.453.400 4.610.600
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restauranter (§12, stk. 2) 27.400 33.400 34.600
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§12, stk. 3) 228.500 278.400 288.200
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat op til 50 (§ 12, stk. 3) 2.700 3.300 3.500
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat over 50 (§12, stk. 3) 1.350 1.700 1.800
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino (§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse


250.000
100.000


304.500
121.800


315.300
126.100
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino (§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse350.000
125.000426.300
152.300441.400
157.700
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.00060.900
152.300
274.100
548.100
974.400
1.827.000
3.045.000
5.481.000
63.100
157.700
283.800
567.500
1.008.800
1.891.500
3.152.500
5.674.500

Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 60.900 63.100
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 30.500 31.600
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 60.900 63.100
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 30.500 31.600
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover


143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800


174.500
349.000
523.500
872.500
1.454.100


180.600
361.300
542.000
903.300
1.505.400
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 698 723
Spillelov Grønland:
Gebyr for tilladelse udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1 mio. kr. (§ 23, stk. 1) 50.000 60.900 63.100
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning (§ 23, stk. 2) 25.000 30.500 31.600
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 24.400 25.300
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, timesats 4)
(oprundes til nærmeste kronebeløb)
500 609 631
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,5310,93
7,85
4,69
3,09
11,32
8,13
4,86
3,20

Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 763.700 790.700
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 214.900 222.500
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 716.000 741.300
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 56.100 58.100

Anm.: 
Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Noter:
1) Fastsat i § 12 i bekendtgørelsen om kildeskat. 
2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. Pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990, som ophævet ved lov nr 569 af 24. juni 1992. 
3) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift.
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 1080 af 1. juni 2021 om toldbehandling.

Tabel 2. Beløbsgrænser i anden lovgivning der reguleres efter personskattelovens § 20
  Grundbeløb 2023 2024
    Kr. Kr.
Lov om finansiel virksomhed:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb  (§ 60 c, stk. 2) 20.000 24.400 25.300
Firmapensionskasseloven:

Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb (§ 93, stk. 3)

20.000 24.400 25.300

Anm.: Beløbene afrundes efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Tabel 3. Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
  2023 2024
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 3,0 3,5
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 3,0 3,5
Inddrivelsesloven
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 3,0 3,5